Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Sabine Geers – La cantine du roi

 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door SABINE GEERS te verrichten wensen en/of te leveren goederen.

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde wensen en/of goederen. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden gestelde bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.

1.4. Indien de algemene voorwaarden van SABINE GEERS eenmaal van toepassing zijn verklaard, is de laatst geldende versie ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten van toepassing verklaarde bepaling in acht wordt genomen.

1.6. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van SABINE GEERS worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nooit van toepassing op met SABINE GEERS gesloten overeenkomsten, tenzij SABINE GEERS hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SABINE GEERS in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

1.7. SABINE GEERS behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.8. SABINE GEERS is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

 1. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van SABINE GEERS zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zolang de actie geldt.

2.2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen, vervallen eventuele opties en kan SABINE GEERS de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

2.3. Een overeenkomst met SABINE GEERS komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door SABINE GEERS wordt ontvangen. Doch, elke reservatie is slechts bindend na betaling van een voorschot van minimum 50% op rekening BE72 7370 3871 9716. Wanneer de opdracht wordt vastgelegd op minder dan 15 dagen van de prestatie en/of levering zal het volledige saldo moeten worden betaald. SABINE GEERS kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven. Een overeenkomst kan door SABINE GEERS worden ontbonden in geval opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan. In dat geval zal SABINE GEERS de opdrachtgever, dit binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst mededelen.

2.4. Opdrachtgever en SABINE GEERS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SABINE GEERS gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.a. voor zover de wet zulks toelaat.

2.5. Wijzigingen in en /of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door SABINE GEERS aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.6. Overeenkomsten voor een opdrachtgever, aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van de opdrachtgever, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.

2.7. SABINE GEERS kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door SABINE GEERS of daartoe bevoegde personen.

2.8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of wensen die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SABINE GEERS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.9. Alle in een aanbieding, actie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij SABINE GEERS berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van SABINE GEERS. SABINE GEERS behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

 1. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is SABINE GEERS gerechtigd de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verbogen.

3.3. Indien SABINE GEERS en opdrachtgever zijn overeengekomen dat SABINE GEERS ten behoeve van opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is SABINE GEERS gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever.

3.4. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.5. Prijsverhogingen voortvloeiend uit wijzigingen en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 2 en 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

3.7. Indien SABINE GEERS een samengestelde aanbieding heeft gedaan, bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen de overeenkomstig opgegeven gedeelte van de voor het geheel afgegeven prijs.

3.8. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die SABINE GEERS in haar orderbevestiging heeft vermeld, dan wel in de overeenkomst staat opgenomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst met SABINE GEERS, door SABINE GEERS worden gecorrigeerd.

3.9. Indien de door SABINE GEERS overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voordat SABINE GEERS goederen dient te leveren dan wel diensten dient te verrichten, het exacte aantal personen op te geven. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalsom. Wanneer blijkt dat SABINE GEERS op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever gemeld moet leveren, is SABINE GEERS gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.

3.10. Het is VERBODEN eigen dranken en hapjes te serveren tenzij schriftelijk goedgekeurd door SABINE GEERS. Voor alle eigen drank die verdeeld en/of geschonken wordt zal een vergoeding van de helft van de vooropgestelde verkoopprijs per eenheid worden aangerekend. Voor de hapjes zal een forfait van 5.00 euro per genodigde worden aangerekend.

3.11. Extra kilometers, extra uren en extra verbruik van drank en/of eten zullen aangerekend worden aan de vooraf vastgelegde prijzen. Ook alle tekorten, gebreken en breuken zijn ten koste van de opdrachtgever.

 1. Betaling

4.1. De betaling dient steeds contant te gebeuren. Onder “contant” dient te worden verstaan in speciën bij aflevering van de goederen en/of oplevering van de diensten of voorafgaandelijk door middel van overschrijving. De wijze en termijn van betaling wordt schriftelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Is er geen opdrachtbevestiging opgemaakt, dan dienen de goederen en/of diensten contant te worden betaald.

4.2. SABINE GEERS behoudt zich uitdrukkelijk het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst één of meerdere aanbetalingen van opdrachtgever te vorderen. Het niet tijdig betalen van een aanbetaling geldt als een annulering door opdrachtgever, en alsdan is artikel 5.1 van overeenkomstige toepassing.

4.3. Ingeval door SABINE GEERS een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. SABINE GEERS is als dan gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden of (verdere) levering van goederen én/of het verrichten van diensten op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.4. Bij niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever, vervalt elke korting en zal een toeslag van 5% op het totale bedrag worden aangerekend. Tevens zal opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van betaling, over het openstaande saldo aan SABINE GEERS een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend alsook een forfaitaire schadevergoeding zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling van 10% op de totale som met een minimum van 50 euro.

4.5. Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die SABINE GEERS als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom. met een minimum van 200,00 euro exclusief BTW.

4.6. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting en/of ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. SABINE GEERS heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

4.7. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van achtereenvolgens gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, rente, schade en de hoofdsom.

 1. Annulering

5.1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien SABINE GEERS het aanbod niet onmiddellijk verwerpt.

(a) Bij annulering meer dan 30 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan SABINE GEERS te betalen.

(b) Bij annulering 15 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de totaalsom aan SABINE GEERS te betalen.

(b) Bij annulering minder dan 15 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de totaalsom aan SABINE GEERS te betalen.

SABINE GEERS behoudt zich het recht voor op vergoeding van de totale door haar geleden schade als gevolg van de annulering.

5.2. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht waarbij de prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, voor zover deze een marge van 10% van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering plaatsvindt uiterlijk 14 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum.

5.3. Annulering kan uitsluitend per aangetekend schrijven plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering SABINE GEERS heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5.4. SABINE GEERS behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door opdrachtgever, dat SABINE GEERS de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 5.1 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

5.5. SABINE GEERS is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is SABINE GEERS alsnog gerechtigd de in lid 4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

5.6. SABINE GEERS behoudt zich het recht om bij technisch mankement aan de wagen of toestellen de opdracht af te lassen zonder kosten.

5.7. SABINE GEERS heeft het recht het contract te verbreken in geval van extreme weersomstandigheden, en dit zonder kosten.

 1. Uitvoering van dienstverlening

6.1. De uitvoering van de overeenkomst door SABINE GEERS is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door SABINE GEERS verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door SABINE GEERS. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan SABINE GEERS verstrekte gegevens en informatie.

6.2. Indien SABINE GEERS bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever SABINE GEERS niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie en/of niet de juiste informatie heeft verstrekt.

6.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat SABINE GEERS alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

6.4. Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door SABINE GEERS vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is SABINE GEERS gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Meerkosten zijnde: wachturen: € 15,00/kwartier voor La cantine du roi en personeel: € 15,00/half uur.

6.5. SABINE GEERS mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

6.6. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met SABINE GEERS voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft SABINE GEERS het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, één en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan SABINE GEERS verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.7. SABINE GEERS is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van SABINE GEERS een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.

6.8. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan SABINE GEERS dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

6.9. Indien SABINE GEERS goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen volgens de instructies van SABINE GEERS.

6.10. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van SABINE GEERS van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

6.11. SABINE GEERS levert geen beveiligings- of medisch personeel. Opdrachtgever is er dan ook zelf verantwoordelijk voor dat er op locatie tijdens een evenement, in de meest ruime zin van het woord, voldoende veiligheidsmedewerkers en/of EHBO-ers aanwezig zijn.

6.12. Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat SABINE GEERS in de uitvoering van de dienstverlening tekort schiet of is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld ter plaatse en op het moment zelf van het event mondeling mee te delen alsook uiterlijk binnen 8 dagen, aan SABINE GEERS schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. SABINE GEERS zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van SABINE GEERS zoals bepaald in artikel 10.

6.13. Overeenkomsten die tussen SABINE GEERS en opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van goederen en/of verrichten van diensten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

6.14. Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of wanneer opdrachtgever zijn overeenkomst met SABINE GEERS vervangt door een overeenkomst van een grotere omvang.

6.15. Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen per aangetekend schrijven worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.

6.16. SABINE GEERS heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 13 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is SABINE GEERS niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.17. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -per aangetekend schrijven- plaats te vinden.

 1. wijzigingen

7.1 Het aantal personen vermeld op de bestelbon zal het gefactureerde aantal betekenen, zonder mogelijke betwisting, elke wijziging zal per schrijven of per fax moeten bericht worden en in ons bezit zijn 14 werkdagen vóór de datum van het banket of de voorziene prestatie. SABINE GEERS is niet verantwoordelijk voor een tekort aan food, materiaal of personeel indien er meer gasten zijn dan doorgegeven door de organisator. SABINE GEERS behoudt zich tevens het recht om de factuurprijs evenredig te verhogen indien er meer gasten blijken te zijn dan doorgegeven door de organisator.

 1. Transport en werkomstandigheden

8.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport aan SABINE GEERS.

8.2. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. SABINE GEERS is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is SABINE GEERS gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee SABINE GEERS aan haar leveringsplicht heeft voldaan. SABINE GEERS behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

8.3. Opdrachtgever verbindt zich ertoe te zorgen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht van SABINE GEERS tijdig en naar behoren zijn verricht zodat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin door SABINE GEERS moet worden gewerkt, onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

8.4. Opdrachtgever geeft SABINE GEERS de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne en milieu.

8.5. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge het bepaalde in lid 1 t.e.m. 4, is SABINE GEERS gerechtigd zelf maatregelen te treffen teneinde het werk ongestoord te kunnen laten doorgaan, en is SABINE GEERS gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever door te berekenen. Voor alle schade die SABINE GEERS lijdt door het niet nakomen van de verplichtingen zoals bepaald in lid 1 t.e.m. 4, is opdrachtgever jegens SABINE GEERS aansprakelijk.

 1. Klachten

9.1. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen is overgekomen. Indien er naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een gebrek in de uitvoering, dient hij dit onverwijld ter plaatse en op het moment zelf van het event mondeling mee te delen aan SABINE GEERS zodat zij, indien mogelijk, het gebrek nog kan herstellen. Ook dient Sabine Geers daarvan binnen de 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Betreft de opdracht het leveren van goederen, dan is opdrachtgever verplicht direct na de levering de goederen grondig te controleren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan SABINE GEERS direct mondeling en schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren, dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan SABINE GEERS te melden, zodat SABINE GEERS de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

9.2. Met klachten die enkel schriftelijk en/ of enkel na het event worden gemeld, zal geen enkele rekening worden gehouden. Uitgangspunt bij klachten zijn de tussen partijen overeengekomen afspraken. Kennelijke drank-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten binden SABINE GEERS niet.

9.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht en/of een onderdeel van het geleverde, geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie en/of de totaal geleverde goederen af te keuren.

9.4. SABINE GEERS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden dan wel door van buiten komende oorzaken waaronder begrepen voorziene of onvoorziene omstandigheden alsmede weersomstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door SABINE GEERS onmogelijk of bezwaarlijk maakt.

9.5. Indien de klacht een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief én per mail ter kennis van SABINE GEERS te worden gebracht. Klachten die SABINE GEERS na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door SABINE GEERS niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 1. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is SABINE GEERS niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, bemoeilijkt en/of in redelijkheid niet van SABINE GEERS kan worden verlangd. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden, defecten aan de wagens, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van SABINE GEERS, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, alsook niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

 1. Huur

De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan alle gehuurde materialen ongeacht door wie (zichzelf of derden) en hoe die werd veroorzaakt. De huurder zal de kosten die voortvloeien uit herstelling of vervanging vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale kosten zijn niet alleen de kosten van de taxatie en schade/vervanging, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. Bij schade mag de huurder binnen een termijn van 72 uren een tegenexpertise laten uitvoeren door een beëdigde taxateur “voertuigen”. Wij raden de huurder aan hiervoor een verzekering te nemen.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

12.1 Voor elk geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

12.2 Het Belgisch Recht is bij uitsluiting toepasselijk.